Devolucions

Devolucions en exercici del dret a desistir la compra.

Tots els productes comprats a ExploraEbre.com podran ser retornats i reemborsats, sempre que l’usuari comuniqui la intenció de retornar el/s producte/s en un termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des de la data d’entrega. ExploraEbre.com només acceptarà devolucions que compleixin les següents condicions:

El producte ha d’estar en l’estat, embalatge i etiquetatge originals.

Cal incloure una còpia de la factura dins del paquet, indicant els productes retornats i el motiu de la devolució.

Després de revisar l’estat dels articles retornats, panxampla.com comunicarà a l’usuari si té dret a la devolució de la quantitat abonada pels articles adquirits. En cas d’exercici del dret a desistir, només s’exigirà a l’usuari que es faci càrrec dels costos de devolució del bé.

La devolució de l’import s’efectuarà en un termini màxim de 15 dies des de la data que l’usuari va comunicar la intenció de desistir i mitjançant el mateix mètode de pagament que l’usuari va escollir al moment de realitzar la comanda.

 

Devolucions de productes defectuosos.

En cas que l’usuari consideri un producte defectuós al moment del lliurament, haurà de notificar-ho a panxampla.com  a través de l’adreça de correu electrònic info@exploraebre.com . ExploraEbre.com derivarà al col·laborador corresponent qualsevol reclamació per un producte defectuós, i serà aquest qui doni una resposta a l’usuari.

ExploraEbre.com garanteix a l’usuari la reparació del producte, la seva substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte de compravenda, gestions que seran gratuïtes per a l’usuari. En cas de no poder-se substituir el/s producte/s, es reemborsarà íntegrament la quantitat pagada per aquell/s producte/s.

 

Deteriorament o falta de material.

Qualsevol producte entregat ha de ser objecte d’un control minuciós per part del client, i en el cas de que s’observin anomalies, deteriorament parcial o total i/o absència d’algun producte de la comanda, haurà de fer les oportunes observacions a la factura del transportista.

Tant si s’han realitzat observacions a la factura del transportista com si no, el client haurà imperativament d’indicar al transportista les seves observacions per carta certificada amb justificant de recepció en les 72 hores laborals següents a contar des de la recepció del producte en qüestió.

Si no es realitzen observacions, es considera que el producte s’ha entregat en bon estat i no podrà ser objecte de cap reclamació posterior per aquest concepte.

 

Canvis i devolucions

Quan el beneficiari vulgui procedir amb un canvi o devolució al punt de venda físic on es va comprar una capsa regal, les condicions estaran subjectes a la política de cada punt de venda. L’única condició que exigeix ExploraEbre.com  és que no s’hagi estripat el precinte i/o producte.

El beneficiari d’un codi regal (físic o online) pot demanar un o més canvis per un codi dins de la disponibilitat que hi hagi al calendari de reserves de la web ExploraEbre.com.

 

 SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT

Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, l’usuari pot enviar un correu electrònic a  info@exploraebre.com  o trucar al telèfon d’assistència mòbil: 627403570   de dilluns a divendres de 9:00 a 13:00.